Търси
филтри
Затвори

Общи условия на томболата за Бойлер Елдом Style 50 1,5 kw 72267WN

30 януари 2020 г.

Томболата се организира и провежда от „Керамик груп“ ЕООД, гр. Пловдив,
бул. България № 125.

Играта е с продължителност- 30.01.2020г. до 04.03.2020г.

 

I. Обща информация за томболата

1.Настоящите условия за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Томболата за Бойлер Елдом Style 50 1,5 kw 72267WN.

2.Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е: „КЕРАМИК ГРУП” ЕООДЕИК 825388814, гр. Пловдив, бул.”България” №125.

3. Периодът, в който клиенти на строителен хипермаркет „Алати“- гр. Пловдив и строителен хипермаркет „Алати“- гр. Варна, ще могат да се включат в томболата е 30.01.2020г. до
04.03.2020г.

4.Талони, съгласно условията на т. IV по-долу, могат да се получават в рамките на периода на провеждане на играта (30.01.2020г. до 04.03.2020г.), като същите се пускат в специалните урни, находящи се на територията на магазини „АЛАТИ”: гр.Пловдив, бул.”България” №125, гр.Варна, ул.”Трети март” 30А.

5.Играта е на български език и се организира и провежда само за територията на строителен хипермаркет „Алати“- гр. Пловдив и строителен хипермаркет „Алати“- гр. Варна.

6. Информация за томболата, включително настоящите Общи условия, ще бъде публикувана на интернет страницата на магазини „АЛАТИ” на адрес: www.alati.bg и във Фейсбук страницата на магазини „АЛАТИ”: www.facebook.com/alatibg и ще е достъпна през целия период на провеждане на томболата.

II. Награда и теглене

Наградата от томболата е Бойлер Елдом Style 50 1,5 kw 72267WN.

1. Организаторът не отговаря за качеството на предоставената награда, доколкото не е неин пряк доставчик. При констатирани несъответствия, участниците следва да се обърнат към доставчика, като организаторът има право да оказва съдействие.

2. На дата 06.03.2020г. ще се организира теглене за определяне на печелившия участник, който ща получи Бойлер Елдом Style 50 1,5 kw 72267WN.

3. Тегленето ще се извършва в строителен хипермаркет „Алати“- гр. Пловдив бул.”България” №125, и строителни хипермаркет „Алати“- гр. Варна ул.”Трети март” 30А.

4. Тегленето е на лотариен принцип и за неговото провеждане се съставя констативен протокол.

5. Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет страницата на магазини „АЛАТИ” на адрес: www.alati.bg и във Фейсбук страницата на магазини „АЛАТИ”: www.facebook.com/alatibg. С цел опазване на личните данни на лицата, обявяването ще се извърши чрез посочване на първото име и фамилията на печелившия участник.

ІІI. Право на участие

6. В Играта имат право да участват при условията в т. IV по-долу само дееспособни физически лица, които са навършили 18 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“).

7. Участници, които не са навършили 18-годишна (осемнадесетгодишна) възраст и в периода от 30.01.2020г. до 04.03.2020г. са посетили магазини „АЛАТИ” заедно със своите законни представители: родители/близки/настойници/попечители имат правото да участват в Играта чрез тях.

8. Участие в Играта е възможно при спазване на Правилата. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и се съгласява да спазва техните разпоредби.

ІV. Условия за участие

9. За да участва лице, което отговаря на изискванията на т.5 и т.6 по-горе, то трябва да е клиент на магазини „АЛАТИ”, находящи се в гр.Пловдив, съответно в гр.Варна – за периода от 30.01.2020г. до 04.03.2020г., при което ще получи талон за участие от обслужващия го персонал след представяне на касова бележка за покупка на стойност над 50,00 лв. (петдесет лева).

10. За да се включи и участва в Играта, всеки Участник който отговаря на условията по т.5 и т.6 по-горе, трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:
•Участникът трябва да изпълни условията по т.8 по-горе;


•Участникът трябва да попълни ясно, точно и четливо на талона за участие следните лични данни: име, фамилия, номер на касов бон, телефонен номер;


• Участникът трябва да пусне правилно попълнения талон за участие в специалните урни за участие в Играта, които са разположени на специално обозначените за това места след касова зона до зона „Информация” в съответния магазин „АЛАТИ”: гр.Пловдив, бул.”България” 125, гр.Варна, ул.”Трети март” 30А.

• С участието си в Играта Участникът се съгласява с настоящите Правила, както и Правилата относно защита на личните данни на всеки участник, към които се препраща в Раздел VIII от Правилата.

• Всеки Участник има право да играе неограничен брой пъти.

V. Награди

11.Всеки Участник, който е попълнил и пуснал талон за участие в Играта, в съответствие с Правилата, има право да участва в тегленето и да спечели следната награда – 1 брой за всеки от магазините „АЛАТИ”, находящи се в гр.Пловдив и гр.Варна, а именно:

  •          Бойлер Елдом Style 50 1,5 kw 72267WN.

12. Всеки Участник има право да получи само една награда. Наградата не може да бъде прехвърляна на трети лица.

VI. Определяне на печеливши Участници

13. Тегленето на наградите ще се извърши на 06.03.2020г. от 10:00 часа, чрез провеждането на томбола на случаен принцип. Тегленето на печеливши участници се извършва от 3-членна (тричленна) Комисия, съставена от представители на Организатора. При тегленето се съставя Протокол. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

14. Имената, както са посочени в Талоните за участие на Участниците, които са спечелили награда по реда на т.13 по-горе, ще бъдат обявени в списък в магазини „АЛАТИ”, както и публикувани на интернет страницата на магазини „АЛАТИ” на адрес: www.alati.bgи във Фейсбук страницата на магазини „АЛАТИ”: www.facebook.com/alatibg. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда по телефон, на телефона, посочен в регистрационния талон, който е предоставен от съответния Участник в талона за участие. Ако Организаторът не успее да се свърже с посочения телефон за контакт със спечелилия наградата в рамките до края на работния ден на 06.03.2020г. до 17:30 часа, Участникът губи правото да получи наградата си.

15. В случай че печелившия Участник уведомява Организатора с имейла по т.15, то той трябва да изпрати на Организатора своите лични данни за обратна връзка: име и фамилия, телефон за връзка.

16. Участници, с които не може да се осъществи контакт съобразно условията на т.15, губят правото си да получат награда.

17. Наградата се получава в магазини „АЛАТИ” на адрес: гр.Пловдив, бул.”България” №125 и гр.Варна, ул.”Трети март” №30А.

18. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградите да се уточняват индивидуално и със спечелилите Участници, ако това е необходимо.

19. Идентификацията на спечелилите става посредством надлежно попълнен регистрационен талон за участие в томболата. При получаване на наградата участника се идентифицира с показване на личен документ, както и е необходимо да представи касова бележка, с която е направил покупка за над 50,00 лв. (петдесет лева) и чиито номер е вписал в талона за участие.

20. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

VІI. Ограничаване на отговорността

21. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

22. Организаторът предоставя гаранция на наградата съгласно разпоредбите на ЗЗП.

23. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

24. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата, поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата, също така Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите, причинени при транспортирането им от спечелилите.

25. Транспортирането на наградата е за сметка и риск на спечелилите.

26. Участници, които не отговарят на Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

27. Участници, които използват фалшива идентичност с цел повече участия в Играта и/или нарушаване на механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

28. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи.

29. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Условия на Играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Условия и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.

VIII. Лични данни

30. Личните данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка) на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.) („ЗЗЛД“) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните).

 

31. Защитата на личните Ви данни е много важна за нас. Съгласявайки се с Правилата, Вие декларирате и гарантирате, че давате своето доброволно, изрично и информирано съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани в съответствие с нормативните изисквания.

IX. Други

32. Участниците в Играта са длъжни да спазват нейните условия. Те ще бъдат достъпни за целия период на Играта на адрес www.alati.bg

33.Организаторът си запазва правото да изменя Условията през Периода на Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно. Изменените Правила ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора. В случай, че Участник не е съгласен с промените в Условията той може да преустанови своето участие в Играта, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: alati@alati.bg.

34. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 14 (четиринадесет) дни от откриване на причината за тях, на следния адрес: alati@alati.bg. Устни или закъснели оплаквания не се обработват.

35. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена, грешно или нечетливо изписани телефон, номер на касова бележка, въведени в регистрационния талон за участие в томболата, както и неправилно попълване на талона за участие и за други форсмажорни обстоятелства.

36. Настоящите Правила влизат в сила от момента на оповестяването им в магазина „АЛАТИ” или от обявяването им на страницата www.alati.bgи действат през целия период на провеждане на Играта.

37. Настоящите общи условия и правила за провеждането на Играта са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

 

Добавете коментар